Adatkezelési tájékoztató

Innovátorok Napja

A Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, cégjegyzékszáma: 01-10-040944, adószáma: 10484878-2-44, a továbbiakban: Richter, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@richter.hu), mint adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja Önt, mint a https://boschxrichter.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül regisztráló résztvevőt (a továbbiakban: Résztvevő) az Innovátorok Napjával (a továbbiakban: Rendezvény) kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről.

  1. Adatkezelésekre vonatkozó alapvető információk célonként

Az alábbi táblázatban található a Rendezvényen történő részvétellel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó valamennyi fontos alapinformáció, úgy mint, hogy milyen személyes adatok megadása szükséges, így tehát milyen adatokat kezelünk, milyen célból, milyen alapon, mennyi ideig és azokat kiknek továbbíthatjuk.

 

  1. 2. 3. 4.
Adatkezelés célja A Rendezvényre történő jelentkezés, Rendezvényen történő részvétel Rendezvényen készülő képmás, és hang- és videófelvétel felhasználása népszerűsítési és marketing célból Hírlevélre történő feliratkozás, hogy a jövőben is értesüljön hasonló Rendezvényeinkről Rendezvénnyel kapcsolatos kérdések megválaszolása, információk megadása
Kezelt adatok kategóriája Alapazonosító adatok (név), kapcsolattartási adat (e-mail cím), intézmény, szak Alapazonosító adatok (név), kapcsolattartási adat (e-mail cím), képviselt médium Alapazonosító adatok (név), kapcsolattartási adat (e-mail cím), intézmény/cég Képmás, hang- és videófelvétel Alapazonosító adatok (név), kapcsolattartási adat (e-mail cím) Alapazonosító adatok (név), kapcsolattartási adat (e-mail cím), kérdésben, információkérésben megadott adatok
Érintetti kategória Diák Résztvevő Média Résztvevő Szakmai érdeklődő Résztvevő Résztvevők Feliratkozó érintettek Redezvénnyel kapcsolatosan kérdező érintett
Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás Hozzájárulás Hozzájárulás Jogos érdek – Rendezvény zökkenőmentes, jogszerű lebonyolítása
Adatkezelés ideje

Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Konferencia befejezéséig.

 

Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a képmás, hang- és videófelvétel elkészítésétől számított 5 évig kezeli.

Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig.

 

Legfeljebb a beérkező kérdés megválaszolását követő 30 napig.
Adatkezelés címzettjei Facebook, Instagram kapcsán (Meta Platforms Ireland Limited), Youtube kapcsán (Google Ireland Limited)

 

  1. Adatfeldolgozás

Az előző pontban említett adatkezelési célok elérése érdekében a Richter az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve Elérhetősége Tevékenységi kör
Merlin Communication Kft. székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4.em  A https://boschxrichter.hu/ weboldal fejlesztése, üzemeltetése és karbantartása, illetve a Rendezvény népszerűsítése, hirdetése.

 

  1. Közös adatkezelés

 Az A. pontban említett adatkezelési cél elérése érdekében a Richter az alábbi adatkezelővel együttműködve végez közös adatkezelést:

 

Közös adatkezelő neve Elérhetősége Megállapodás lényege, érintettel szembeni szerep

 

Robert Bosch Kft.

 

székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104. A Rendezvény lebonyolítása, népszerűsítése, hirdetése.

 

  1. Gyakorolható érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) alapján jogosult arra, hogy a Richter által a Rendezvény vonatkozásában kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi érintetti jogokat gyakorolja a dataprotection@richter.hu e-mail címre eljuttatott kérelmén keresztül:

 

Érintetti jog/Jogalap Hozzájárulás Jogos érdek
Hozzáféréshez való jog GDPR 15. cikk Gyakorolható Gyakorolható
Helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk Gyakorolható Gyakorolható

Törléshez való jog

GDPR 17. cikk

Gyakorolható Gyakorolható

Hozzájárulás visszavonásához való jog

GDPR 7. cikk (3) bek.

Gyakorolható Nem gyakorolható

Korlátozáshoz való jog

GDPR 18. cikk

Gyakorolható Gyakorolható

Adathordozhatósághoz való jog

GDPR 20. cikk

Gyakorolható Nem gyakorolható

Tiltakozáshoz való jog

GDPR 21. cikk

Nem gyakorolható (itt a gyakorlatban az érintett által adott hozzájárulás visszavonásaként értelmezi a Richter és ilyen módon gyakorolható) Gyakorolható

 

Az alábbi táblázat részletesen elmagyarázza, hogy a fenti érintetti jogoknak mi a pontos jogszabályi alapja és a jog tartalma.

 

Érintetti jog neve Pontos helye Tartalma
Hozzáféréshez való jog GDPR 15. cikk Ön jogosult arra, hogy a kérelme alapján tudomással bírjon arról, ha személyes adatainak kezelése folyamatban van, és ha igen, akkor hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz.
Helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk Ön jogosult arra, hogy kérelmére a hiányos személyes adatait kiegészítsék, pontatlan személyes adatait helyesbítsék.
Törléshez való jog GDPR 17. cikk Ön jogosult arra, hogy kérelmére törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, amennyiben a GDPR hivatkozott cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll
Hozzájárulás visszavonásához való jog GDPR 7. cikk (3) bek.

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja, úgy töröljük az ilyen jogalapon kezelt személyes adatát. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ezt a jogát bármilyen formában gyakorolhatja a megadott elérhetőségeinken keresztül, illetve a hozzájárulások visszavonása a weboldal profil funkciójánál is gyakorolható. A felhasználó fiók esetén a profil törlése funkcióval, míg a hírlevél esetén mind a profil funkcióban történő pipálás visszavonásával, illetve az e-mailben kapott hírlevélen szereplő leiratkozás gombbal is érvényesíthető.

Korlátozáshoz való jog GDPR 18. cikk Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatainak korlátozását, amennyiben a GDPR hivatkozott cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll.
Adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, más adatkezelőnek továbbítsa akadályozás nélkül, ha az adatkezelés hozzájárulás vagy szerződéses jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Amennyiben érintettként úgy ítéli meg, hogy a Richter, mint adatkezelő az adatkezelése során jogellenesen járt el, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Javasoljuk és kérjük, mielőtt a hatósági vagy a bírósági jogorvoslati utat választja, keresse meg a Richter adatvédelmi tisztviselőjét a dataprotection@richter.hu e-mail címen, amely egyeztetés során lehetőségünk nyílik az észlelt helyzet megvizsgálására, értékelésére és megoldására, és az Ön teljes körű tájékoztatására, mivel nálunk állnak rendelkezésre az adatkezeléssel kapcsolatos információk.

 

Jogorvoslat neve Pontos helye Tartalma
Hatósági jogorvoslathoz való jog GDPR 77. cikk

Ön jogosult arra, hogy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül panaszt tegyen a NAIH-nál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) – a továbbiakban: Adatvédelmi hatóság), ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

A NAIH-ot az alábbi elérhetőségeken érheti el:

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszámok: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax szám: +36 (1) 391-1410; Honlap: www.naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog GDPR 79. cikk

Ön jogosult a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Az ügyben a bíróság soron kívül jár el. Szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Richter székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetet. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Richter székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Amennyiben a fentieken túl további információra lenne szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a dataprotection@richter.hu e-mail címen.